Kwaliteitsverordening (EG) Nr. 528/1999

Verordening (EG) Nr. 528/1999 stelt maatregelen vast om de kwaliteit van de olijfolieproductie te verbeteren. Het gaat om de bepaling van acties die moeten worden gevoerd om op regionaal vlak de kwaliteit van de productie van olijfolie en tafelolijven en het effect ervan op het milieu te verbeteren. De acties hebben betrekking op de per 1 mei van elk jaar beginnende productiecycli van twaalf maanden en betreffen:
- bestrijding van de olijfvlieg en andere schadelijke organismen;
- verbetering van teelt en verzorging van de olijfbomen en van het verzamelen, de opslag en de verwerking van de olijven en de opslag van de geproduceerde olijfolie en tafelolijven;
- technische bijstand aan olijventelers en oliefabrieken, om bij te dragen tot milieubehoud en kwaliteitsverbetering van de olijven- en olijfolieproductie;
- verbetering van de verwijdering van residuen van de olieproductie op een voor het milieu onschadelijke manier;
- opleiding en informatieverstrekking inclusief milieuaspecten over olijfolie en het productieproces aan telers en verwerkers;
- installatie of beheer van laboratoria voor analysewerkzaamheden m.b.t. de kenmerkende eigenschappen van olijfolie van eerste persing;
- samenwerking met gespecialiseerde instanties bij de uitvoering van onderzoek ter verbetering van de (milieu)kwaliteit van de olijfolieproductie.

Jaarlijkse programma's met alle voorgenomen acties dienen door de olijfolieproducerende lidstaten vóór 1 mei bij de Europese Commissie te worden ingediend. De financiering van de programma's is geregeld in de art. 3 en 4 plus in art. 5 van Verordening Nr. 136/66/EEG.

 

Last modified: October 16, 2017 10:16