Handelsnormenverordening (EU) 29/2012

In Verordening (EU) Nr. 29/2012 zijn de handelsnormen voor olijfolie opgesteld. Voor de in de bijlage van Verordening Nr. (EG) 1308/2013 opgenomen verplichte benamingen voor de verschillende categorieën olijfolie zijn in Verordening (EU) Nr. 29/2012 voorschriften vastgesteld voor de aanduidingen op het etiket van levensmiddelen. Doel van de verordening is het objectiveren van aanduidingen inzake oorsprong, kwaliteit en productiemethode, zodat olijfolie en producten waarin olijfolie is verwerkt aan de verwachtingen voldoet die de consument ervan heeft en mag hebben.

Art. 3 schrijft voor dat behalve de voorgeschreven categoriebenaming in de etikettering bij verkoop door de detailhandel aan de eindverbruiker uniforme informatie wordt vermeld. Bij mengsels van olijfolie met een andere plantaardige olie waarbij de producent olijfolie op het etiket wil vermelden, dienen eveneens uniforme handelsbenamingen te worden gebruikt. Verder bevat de verordening:

  • verpakkingsbepalingen (art. 2).
  • bepalingen ten aanzien van de oorsprongsaanduiding op het etiket of de verpakking van (extra) olijfolie van eerste persing (art. 4).
  • nadere eisen voor bepaalde facultatieve vermeldingen (''eerste koude persing'', ''koude extractie'', organoleptische eigenschappen, zuurgraad) op het etiket (art. 5).
  • eisen die aan de producent, verpakker of verkoper kunnen worden gesteld ter staving van de vermeldingen op het etiket (art. 7); en 
  • eisen aan de lidstaten om de regeling te controleren (art. 8 t/m 10).

Wanneer aan de hand van woorden, beelden of grafische voorstellingen, de aanwezigheid van olijfolie in een mengsel van olijfolie en andere plantaardige olie in de etikettering wordt aangegeven los van de ingrediëntenlijst, moet de handelsbenaming van het mengsel luiden: ‘Mengsel van plantaardige olie (of benaming van de betrokken plantaardige olie) en olijfolie’, onmiddellijk gevolgd door het percentage olijfolie in het mengsel. De aanwezigheid van olijfolie mag in de etikettering van de in de eerste alinea bedoelde mengsels niet worden aangegeven door beelden of grafische voorstellingen, tenzij het aandeel ervan meer dan 50% bedraagt. Wanneer de aanwezigheid van olijfolie in een ander levensmiddel aan de hand van woorden, beelden of grafische voorstellingen in de etikettering wordt vermeld, los van de ingrediëntendeclaratie, moet de handelsbenaming van het levensmiddel onmiddellijk worden gevolgd door het percentage van de olijfolie ten opzichte van het totale nettogewicht van het levensmiddel. Deze vermelding kan worden vervangen door het percentage toegevoegde olijfolie ten opzichte van het totale gewicht aan vetstoffen, mits daaraan de precisering: ‘percentage vetstoffen’ wordt toegevoegd.

Art. 9, lid 2 schrijft voor dat de lidstaten een erkenningsregeling mogen invoeren voor bedrijven waarvan de verpakkingsinstallaties zich op hun grondgebied bevinden. Voor de verificatie van de in de artikelen 5 en 6 bedoelde vermeldingen is zo'n regeling facultatief, voor de in artikel 4 bedoelde vermeldingen (oorsprongsaanduidingen) is ze verplicht.

Verordening )EG) nr. 1019/2002 is ingetrokken. Verwijzingen in andere wet- en regelgeving naar deze verordening dienen te worden gelezen als verwijzingen naar Verordening (EU) Nr. 29/2012.

Last modified: February 19, 2018 11:24