MVO-blog: meepraten over duurzame palmolie tijdens de 16e rondetafel van de RSPO Eddy Esselink blogt tijdens de RSPO RT in Maleisië

Voor duurzame palmolie gelden internationale normen. De belangrijkste standaard die in de voedingsmiddelenindustrie wordt gebruikt is die van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). De jaarlijkse rondetafelconferentie van de RSPO vindt dit jaar plaats in Maleisië. Eddy Esselink is erbij en houdt de komende dagen een blog bij.

15 November 2018

Vandaag vinden nog twee plenaire sessies plaats, waarna de algemene ledenvergadering stemt over een aantal resoluties. Het goede nieuws van vandaag is dat de nieuwe aangescherpte principes en criteria voor duurzame palmolieproductie zijn aangenomen. Het belangrijkste element hieruit is dat er geen ontbossing meer mag plaatsvinden en dat ook de veengronden moeten worden ontzien. 84% van de stemgerechtigden stemt voor de strengere criteria en dat geeft een fantastische basis voor verdere samenwerking om duurzame palmolie de norm te maken.

Tegengaan klimaatverandering
Voorafgaand aan de stemmingen was er nog een sessie die in het teken stond van een gebiedsbepaalde aanpak. Er werd stilgestaan bij de rol die de financiële sector hierbij kan spelen. Voor banken en investeerders is het zaak om met de juiste financieringsmodellen te komen zodat ook kleine partijen (boeren) hier baat bij hebben. De kleine boeren zijn belangrijk. Als ook zij de juiste duurzame landbouwmethodes toepassen kan klimaatverandering worden tegengegaan. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen meer zijn. Een mogelijk probleem kan bijvoorbeeld opduiken als bepaalde aangesloten partijen in een gebied de handdoek in de ring gooien. Er wordt ook nadrukkelijk stilgestaan bij de leidende rol die de (lokale) overheid hierin kan spelen. Inderdaad, iedereen moet een bijdrage leveren.

Klachten
De tweede sessie ging over aanpassingen in het klachtenmechanisme van de RSPO. Soms gaan praktijken niet goed en zijn er behoorlijke meningsverschillen. Ook binnen de RSPO. Dan treedt het klachtenmechanisme in werking. Tijdens deze sessie blijkt dat iedere zaak anders is en een zorgvuldige behandeling vraagt. Het hoofddoel is om iedereen aangesloten te houden. Dat is beter dan wanneer partijen zouden afhaken. Dat is wat je noemt samenwerken en continu verbetering doorvoeren. Twee kernelementen binnen de RSPO.

Afsluiting
Bij het afsluiten van de rondetafelconferentie wordt nog eens stilgestaan bij de samenwerking door de jaren heen. Ook het belang van een goede koers wordt benadrukt. De RSPO heeft een leidende rol en moet alle partijen op de juiste weg te houden. Dat gaat misschien niet altijd even snel, maar wel op grond van een stevige basis. Hier is het Afrikaanse spreekwoord op zijn plaats: Wie snel wil gaat alleen, wie ver wil gaat samen.

 

14 November 2018

Als ik aankom bij de conferentie is de zaal al goeddeels gevuld. Het is uniek dat er zoveel mensen, met allerlei achtergronden en posities, samen praten over de vraag hoe verduurzaming van de palmolieketen verder vorm moeten krijgen. En iedereen heeft hier natuurlijk zijn eigen ideeën over. Maar eerst is er de openingsceremonie. En die mag er zijn. Een uitvoering van een lokale dans met veel energie.

Nieuwe criteria
Darrel Webber, de CEO van de RSPO benadrukt in zijn openingsspeech dat voor verandering soms revoluties en soms innovaties nodig zijn, en dat dit ook geldt voor het verduurzamen van de palmolieketen. Er zijn drie sessies gepland voor vandaag. De eerste gaat over de nieuwe strengere principes en criteria voor duurzame palmolieproductie. Daar is door een grote groep mensen gedurende lange tijd aan gewerkt. Heel belangrijk is de clausule die ontbossing tegengaat. Een cruciale stap. In de sessie vandaag is er vooral aandacht voor gebieden waar heel veel bos aanwezig is, en er een goede balans moet worden gevonden met de wens van de bevolking om zich economisch te ontwikkelen. Speciale aandacht is er ook voor werkomstandigheden. Ook de aangescherpte criteria die betrekking hebben op gedwongen en kinderarbeid worden besproken.

Kleine boeren
In de tweede sessie gaat het om de speciale positie van kleine boeren. Binnen de RSPO werkt een  aantal mensen aan principes en criteria voor kleine boerenbedrijven. Hier is wijsheid nodig om de juiste balans te vinden tussen wat is toegestaan en wat niet. De laatste sessie gaat over gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het moet gezegd: er is over het algemeen meer aandacht  voor de producenten van palmolie. Zij moesten vooral aan het werk om tot duurzame palmolie te komen.

Samen beter
Maar er is ook wel degelijk een rol voor de andere partijen in de handelsketen. Er moet ook gekocht worden. Voedingsmiddelenproducenten mogen best trots zijn op het feit dat ze duurzame palmolie gebruiken. En (bekende) merken zouden dit meer moeten communiceren. Door het panel wordt ook een oproep gedaan aan maatschappelijke organisaties om een duidelijk geluid te laten horen ‘voor duurzame palmolie”.  Een oproep die een zeer positieve reactie van de zaal kreeg. Terecht. 

 

13 november

De titel van deze meerdaagse happening is dit jaar: “A Renewed Commitment to Achieving Market Transformation”. Het is de 16e keer dat de RSPO een rondetafelconferentie van deze omvang organiseert. Er is veel te bespreken. Zo veel zelfs, dat er vandaag speciale ‘preparatory clusters’ zijn georganiseerd. Hier worden specifieke onderwerpen verder toegelicht en is er ruimschoots gelegenheid om daar met elkaar van gedachten over te wisselen. Zo is er bijvoorbeeld een sessie over ‘Duurzaam Leiderschap’.

Problemen oplossen
Voorbeelden van projecten waarbij samengewerkt wordt door industrie, maatschappelijke organisaties en overheid worden besproken. Maar ook het belang van de werknemer en het inhoud geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mooi om te zien dat m.b.t. palmolie op deze terreinen overal ter wereld goede resultaten worden behaald. Maar ook moeilijk oplosbare zaken zoals compensatie voor ontboste gebieden worden besproken. Het is belangrijk dat hier goede procedures voor zijn die ook nageleefd kunnen worden. Een ander onderwerp van vandaag is het gebruikmaken van satellietbeelden om de ontbossing in de gaten te houden. Nu is er een uitbereiding met radar, waardoor ook bewolking geen belemmering meer is voor duidelijke foto’s.

Samenwerken
Een andere sessie gaat over ‘gebiedsbepaalde aanpak’. Dit onderwerp krijgt steeds meer aandacht. Het idee hierachter is dat alle betrokkenen die wonen en werken in een bepaald gebied met elkaar samenwerken om de duurzaamheid van de palmolieteelt te bevorderen en. de biodiversiteit te beschermen. Voor de provincie Saba In Maleisië is er bijvoorbeeld een dergelijk plan dat ervoor moet zorgen dat in 2025 alle palmoliemolens RSPO en MSPO gecertificeerd duurzaam zijn.

In een derde sessie wordt het belang van wetenschap en nauwkeurig onderzoek uit de doeken gedaan. Het komt er eigenlijk op neer dat je goed moet weten wat je gaat meten. De RSPO maakt ook melding van de effecten die RSPO-certificering heeft (gehad). Hieruit zijn aspecten naar voren gekomen die verder zullen worden onderzocht. Eén ding is hierbij wel heel duidelijk: zonder samenwerking komen we er niet.

Ontbossing
In een laatste sessie wordt al een voorschot genomen op wat gaat komen. Dit jaar is er het voorstel om te komen tot nieuwe richtlijnen voor certificering. Dit komt er o.a. op neer dat ontbossing niet meer wordt getolereerd. De stemming over de aangescherpte richtlijnen vindt a.s. donderdag plaats tijdens de algemene vergadering. Tijdens de sessie van vandaag wordt de procedure om te komen tot een juiste bepaling van wat ontbossing is, toegelicht. Belangrijk!

De ambitie om palmolie overal ter wereld duurzaam te maken, is duidelijk voelbaar hier op de conferentie, maar er is nog heel veel te doen. Dat leert vandaag maar weer. Veel informatie. Op naar morgen. De eerste officiële rondetafeldag.