Verordening Nr. (EG) 1333/2008 stelt voorschriften voor levensmiddelenadditieven. Het toegestane gebruik van elk additief is vastgelegd per levensmiddel of groep van levensmiddelen. In bijlage II staan de toegestane additieven voor levensmiddelen. In deze lijst zijn naast de ‘gewone’ additieven ook de kleurstoffen en zoetstoffen opgenomen. In bijlage III staan de toegestane additieven in enzymen, aroma’s en additieven. Niet vermeld betekent niet toegestaan. Via een online database kunnen levensmiddelenindustrie en consumenten gemakkelijker vaststellen welke additieven in een bepaald levensmiddel zijn toegestaan. Na invulling van het additief via het tabblad ‘Additives’ zijn de gebruiksmogelijkheden per categorie levensmiddelen te vinden door een druk op de knop ‘Categories’.

Via Verordening (EU) 2015/647 zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de bijlagen II en III. Bijlage II is voor wat betreft toegestane additieven in levensmiddelen voor zuigelingen en peuters opnieuw aangepast via Verordening (EU) nr. 2016/324.

Etikettering
Voor het etiketteren van additieven voor verkoop aan consumenten is gesteld dat voldaan moet worden aan de etiketteringsvoorschriften als vastgelegd in Verordening Nr. (EG) 1169/2011. Volgens Bijlage VII, deel C moeten additieven worden aangeduid met de naam van de categorie, gevolgd door hun specifieke benaming of het E-nummer. Als een additief tot meer dan een categorie behoort, wordt de categorie vermeld die past bij de voornaamste functie in het betrokken levensmiddel.

Volgens artikel 20 van Verordening Nr. (EG) 1169/2011 hoeven levensmiddelenadditieven die tijdens het proces zijn gebruikt als technische hulpstof of die een ingrediënt waren van een van de gebruikte grondstoffen (volgens het carry-over beginsel) maar die geen technologische functie meer hebben in het eindproduct, niet in de lijst van ingrediënten vermeld te worden. Alleen als er sprake is van een allergene stof in het additief, is het een ingrediënt.

Regels over de etikettering van levensmiddelenadditieven die niet bestemd zijn voor de verkoop aan de eindverbruiker zijn beschreven in artikel 21, 22 en 23 van Verordening Nr. (EG) 1333/2008.

De Europese Commissie heeft een leidraad voor het opstellen en indienen van aanvragen tot bijwerking van de EU-lijsten betreffende levensmiddelenaroma's, -enzymen en -additieven opgesteld. Klik hier om deze 'practical guidance for applicants on the submission of applications on food additives' te downloaden.

Technische hulpstof is een stof die:

  • Bij de verwerking van grondstoffen, levensmiddelen of voedselingrediënten bewust wordt gebruikt om tijdens de bewerking of verwerking aan een bepaald technologisch doel te beantwoorden. 
  • Kan leiden tot de onbedoelde maar technisch onvermijdelijke aanwezigheid van residuen van deze stof of bijproducten ervan in het eindproduct, mits deze residuen geen gevaar voor de gezondheid vormen en geen technologische effecten op het eindproduct hebben.

 

 

 

Last modified: May 31, 2017 15:43