Op deze pagina treft u een overzicht aan van de regelingen op EU- en nationaal niveau, die direct of indirect de productie en handel in gesmolten dierlijke vetten en eiwitten raken.

Uitgangsmateriaal waaruit dierlijke vetten en eiwitten worden gewonnen, komt vrij bij het slachten van dieren in het vleesproductieproces. Het dierlijk vet en eiwit dat afkomstig is van voor en na de slacht van voor humane consumptie goedgekeurde dieren kan zowel in levensmiddelen als in mengvoeders of techniek worden toegepast. De dierlijke bijproducten omvatten het uitgangsmateriaal waarvan toepassing voor humane consumptie niet is toegestaan.

Een aparte categorie uitgangsmateriaal vormt/vormen de vis/visdelen waaruit vismeel en visolie worden gewonnen. In Nederland wordt geen ruwe visolie geproduceerd, alleen geïmporteerd ter verdere raffinage. Heeft de visolie een bestemming in de levensmiddelenindustrie, dan zijn de normale restricties van de Warenwet van toepassing. Heeft de olie dan wel het vismeel een bestemming in de mengvoedersector, dan is de Bijproductenverordening van toepassing en worden olie en meel beschouwd als een dierlijk vet resp. dierlijk eiwit verkregen uit categorie 3-materiaal.

 

Dierlijk vet en eiwit voor humane consumptie 

EU-wetgeving 

Veterinaire richtlijn 2002/99/EG

Algemene veterinairrechtelijke voorschriften voor productie, verwerking, distributie en import uit derde landen van producten van dierlijke oorsprong (o.m. dierlijk vet, dierlijk eiwit en visolie) bestemd voor humane consumptie.

Hygiëneverordeningen 852,853 en 854/2004

Hygiëne-eisen voor productie, opslag en transport van o.a. dierlijke vetten, dierlijke eiwitten en visolie.

Verordening (EG) 470/2009 en Verordening (EU) 37/2010

Grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong en de indeling van deze stoffen

 

Dierlijke bijproducten

EU-wetgeving 

Dierlijke Bijproductenverordening 1069/2009

Verzamelen, vervoeren, hanteren, verwerken en/of gebruiken van  dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie, visolie en vismeel, gebruikte frituurvetten en -oliën, met voorschriften voor tracering, controle,  verbod op vervoedering eiwitten aan de eigen soort (kannibalismeverbod), hygiëne en HACCP-eisen, toegestane toepassingen per categorie vet en eiwit, verbod op toepassing gebruikt frituurvet in diervoeder, erkende verwerkingsmethoden  voor verwijdering/hergebruik, voorschriften voor productie en import, modellen handelsdocument en gezondheidscertificaat.

Ongewenste stoffenrichtlijn 2002/32/EG

Residulimieten m.b.t. ongewenste stoffen in dierlijke vetten en eiwitten, visolie en vismeel bestemd voor diervoeders.

NL-wetgeving

Wet dieren, Besluit en Regeling dierlijke producten e.d.

Strafbaarheid overtreding voorschriften Verordening 1069/2009,
werkgebiedensystematiek kadavers, verplichting gebruik  Traces-systeem bij verplaatsing cat. 1- en 2-materiaal  naar andere EU-lidstaat, opzet vergoedingensystematiek, regels voor diervoeders, bestuurlijke boetes bij overtredingen.

 

 BSE-wetgeving

EU-wetgeving 
Moederverordening (BSE/TSE) (EG) Nr. 999/2001 preventie, bestrijding en uitroeiing TSE/BSE, diermeelverbod voor herkauwers, BSE-risicostatus, erkende (snelle) tests
Last modified: October 18, 2017 11:45