Transport, Hygiëne, Controle en Feed Marketing/labeling

Transport en verpakking

EU 

Sea Transport Regulation (EU) 579/2014

FEDIOL Code of Practice and List of Foodstuffs

Derogation for sea transport of oils and fats with regard to previous cargoes.

CoP for the transport in bulk of oils into or within the European Union (Oils and fats which are to be (or likely to be) used for human consumption)

Verpakkingsmaterialenverordening 1935/2004 Eisen aan materialen en voorwerpen (verpakkingen) die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen. Klik hier voor nadere achtergrondinformatie ten aanzien van verpakkingen.
Verordening (EU) 1895/2005 Harmonisatie van voorschriften voor de toelating van materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, die al met levensmiddelen in contact zijn of waarvan verwacht kan worden dat dit zal gebeuren.

Verordening (EU) 10/2011

Regelt de beperking van het gebruik van bepaalde epoxyderivaten in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.
Verordening (EU) 450/2009 Bijzondere voorschriften voor actieve en intelligente materialen en voorwerpen
Codex
Codex Code of Practice for Storage and Transport of edible fats and oils in Bulk rev. 2011 Good practices for storage and transport of vegetable oils and fats

 

Hygiëne

EU 

 

Hygiene Regulation 852/2004/EC

Obligation for all food businesses to apply HACCP


Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van de producten die zij op de markt brengen. In artikel 5 van deze verordening staat dat zij, teneinde deze voedselveiligheid te garanderen, HACCP-procedures moeten implementeren. Daartoe moeten bedrijven alle gevaren onderkennen die voorkómen, gereduceerd of geëlimineerd moeten worden. Op basis van een gevaren- en risicoanalyse moeten zij vervolgens in hun productieproces de kritische controlepunten (lees: kritische beheerspunten, CCP’s) benoemen. Deze CCP’s moeten aantoonbaar (middels o.a. monitoring en verificatie) beheerst worden. In de Leidraad van DG Sanco bij artikel 5 van de Verordening (EG) 852/2004 (Sanco/1955/2005/Herz. 3) onder punt 1.6.1, wordt gesteld dat ook gevaren gerelateerd aan grondstoffen in de gevaren- en risicoanalyse opgenomen moeten worden. De NVWA heeft met Infoblad 64 richtlijnen opgesteld hoe levensmiddelbedrijven om zouden kunnen gaan met de beheersing van gevaren verbonden aan grondstoffen.

For the English version, see Information sheet 64

 

Hygiene feed Regulation 183/2005/EC

Obligation for all feed businesses to apply HACCP

Codex

 

Codex General Principles of Hygiene

Recommends food businesses to follow HACCP principles

 

Controle

EU

Food and feed control regulation 882/2004/EC

Rules for authorities when they verify compliance with feed and food law

Increased level of official controls food and feed import (non-animal origin) is regulated by Regulation 669/2009/EC Annex I of this regulation has been amended with Regulation (EU) 2017/1142.

Implementation of article 15.5 of 882/2004/EC

 

Etiketterings- en handelsprocedures diervoeder (Feed marketing)

Regulation (EC) No 767/2009 sets rules on the placing and use of feed.

The objective of this Regulation is to harmonise the conditions for the placing on the market and the use of feed, in order to ensure a high level of feed safety and thus a high level of protection of public health, as well as to provide adequate information for users and consumers and to strengthen the effective functioning of the internal market. 

To assist feed business operators in registering their feed materials as required, the EC developed the catalogue of feed materials (Regulation 68/2013). This regulation has been strongly amended by Regulation (EU) 2017/1017.

  

Last modified: October 27, 2017 12:13